SERVIS

Firma PLYNTOP Plzeň s.r.o. nabízí zákazníkům následující servis následujících spotřebičů:

 1. plynové kotle
 2. závěsné zářiče
 3. plynové podokenní topidla
 4. ohřívače vody
 5. plynové hořáky
 6. plynové teplovzdušné jednotky

Uvedení plynového kotle do provozu zahrnuje:

 • Seřízení na potřebný výkon
 • Zkouška všech bezpečnostních prvků
 • Kontrola těsnosti všech plynových dílů
 • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
 • Kontrola těsnosti okruhu vytápění, okruhu ohřevu TUV
 • Kontrola kvality topné vody případně doporučení úpravy
 • Zapojení prostorového termostatu
 • Uvedení plynového kotle do provozu
 • Vypracování protokolu o uvedení do provozu, vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Školení obsluhy pro běžné užívání

Pro uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • revizi plynové přípojky
 • revizi spalinových cest
 • příp. revizi elektrického zapojení

POZOR: Uvedení nového plynového kotle do provozu standardně není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady a náklady spojené s cestovními náklady servisního technika hradí zákazník.
Pro správný, bezpečný a dlouhodobý provoz plynového kotle je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem a obrátit se na společnost, která má se servisem a instalací plynových kotlů dlouhodobé zkušenosti.

Uvedení plynového kotle do provozu zahrnuje:

 • Seřízení na potřebný výkon
 • Zkouška všech bezpečnostních prvků
 • Kontrola těsnosti všech plynových dílů
 • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
 • Kontrola těsnosti okruhu vytápění, okruhu ohřevu TUV
 • Kontrola kvality topné vody případně doporučení úpravy
 • Zapojení prostorového termostatu
 • Uvedení plynového kotle do provozu
 • Vypracování protokolu o uvedení do provozu, vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Školení obsluhy pro běžné užívání

Pro uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • revizi plynové přípojky
 • revizi spalinových cest
 • příp. revizi elektrického zapojení

POZOR: Uvedení nového plynového kotle do provozu standardně není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady a náklady spojené s cestovními náklady servisního technika hradí zákazník.
Pro správný, bezpečný a dlouhodobý provoz plynového kotle je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem a obrátit se na společnost, která má se servisem a instalací plynových kotlů dlouhodobé zkušenosti.

Roční prohlídka a opravy

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový spotřebič (kotel, hořák, karma, ohřívač) prohlédnout každých 12 měsíců a to bez ohledu na skutečnost, že spotřebič nevykazuje žádné známky poruchy.
Když kotel nefunguje správně, má nižší účinnost a vyšší spotřebu paliva při vytápění i ohřevu teplé vody. Pravidelný servis tak ušetří dost peněz. Češi obvykle nechávají kontrolu kotle zpravidla na poslední chvíli. Většina lidí na svůj topný systém v letních měsících zapomene a na podzim jsou pak dlouhé čekací lhůty.
Energetický zákon ukládá provozovatelům plynového zařízení povinnost provádět servisní prohlídky plynového zařízení každých 12 měsíců. To požadují i pojišťovny v případě plnění pojistné události. Navíc by měl revizní technik plynových zařízení zkontrolovat každé tři roky také stav rozvodů plynu v objektu.  Pravidelný roční servis prodlužuje životnost kotle, zvyšuje jeho účinnost a pomáhá předcházet závažným poruchám, které by vyžadovaly drahou opravu nebo výměnu. U nových plynových kotlů je pravidelný odborný servis podmínkou pro uznání záruky v případě reklamace, která je u některých výrobců až pětiletá. Vyčištěný a seřízený kotel vykazuje vyšší účinnost a tudíž i úsporu paliva.

Rozsah servisní prohlídky

Standardní servisní prohlídka je provedena autorizovaným servisním technikem v tomto rozsahu:

 • Vyčištění hořáku kotle a kotlového tělesa
 • Kontrola a vyčištění výměníku tepla na straně spalin
 • Kontrola a očištění ionizačních a zapalovacích elektrod
 • Kontrola a seřízení výkonu kotle
 • Kontrola a případné doplnění tlaku v expanzních nádobách
 • Kontrola těsnosti plynových součástí kotle
 • Vyčištění filtru topného okruhu
 • Kontrola těsnosti plynových spojů

Standardní rozsah roční servisní prohlídky nezahrnuje chemické vyčištění výměníků (kotlů, ohřívačů, deskových výměníků). Toto je nutné si vyžádat a předem objednat.

Záruční servis

Během doby trvání záruky jsou závady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu bezplatně odstraněny. Jsme autorizovaným servisem a partnerem velkého množství výrobců.

Podmínky pro uznání záruky jsou:

 • předložení řádně vyplněného záručního listu s vylepeným kódem servisní firmy
 • první uvedení výrobku do provozu pověřenou servisní firmou
 • pravidelná roční servisní kontrola kotle

Záruka se nevztahuje na:

 • výrobky, které nebyly uvedeny do provozu pověřenou servisní firmou
 • závady vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku
 • poškození výrobku vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením
 • závady vzniklé nedodržením návodu pro instalaci
 • závady vzniklé nedostatečnou nebo chybnou obsluhou
 • závady plynoucí z chybné nebo nedostatečné údržby
 • poškození a závady vzniklé vnějšími vlivy (např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami)

Nejčastější příčinou poruchy plynového kotle jsou:

 • Zavřený uzávěr přívodu plynu.
 • Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
 • Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
 • Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení fází.
 • Nedostatečné množství vody v uzavřeném oběhu ústředního topení.

Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.
Jedním z příkladů je zanesený výměník kotle. Důvody zaneseného výměníku může být několik:

 • Nízký tah komína – základem pro správné hoření je dobrý tah v komíně. Tah v komíně omezuje např. použití kolen na kouřovodu, nízký příp. zanesený komín.
 • Vysoká prašnost prostředí – nasáváním vzduchu z prostředí, kde je velká prašnost (např. město, blízkost továren, ale i přítomnost koberců…), je také jedním z důvodů zanesení kotle.
 • Zanedbaný servis – při pravidelném servisu je jednou z činností i vyčištění výměníku kotle. Proto je dobré servis kotle nezanedbávat a alespoň 1x za 2 roky servis kotle zadat oprávněné osobě
 • Nedostatečný přísun vzduchu - pro řádný provoz plynového kotle je nezbytný dostatečný přívod vzduchu. Jedná se o standardní fyzikální zákony, kdy oheň pro hoření potřebuje přísun vzduchu. Např. při výměně starých oken a dveří za nová, lépe těsnící, je vhodné přísun vzduchu zkontrolovat. V žádném případě neucpávejte otvory pro přívod vzduchu, které Vám udělal instalatér!
 • Porucha ventilátoru pro odtah spalin

Zanesený výměník kotle může způsobit únik oxidu uhelnatého do místnosti a v krajním případě může způsobit i smrt. Nové spotřebiče ale mají bez výjimky pojistku, která v případě, že spaliny odcházejí do místnosti, odstaví spotřebič z provozu. Takže kotel „pouze“ nefunguje.
Míra zanesení výměníku také výrazně snižuje účinnost kotle a zvyšuje spotřebu a tedy i náklady na topení a to i o 10-50%. Pokud je výměník zanesený, nevytváří se ve spalovací komoře dostatečný podtlak a přichází do ní menší množství vzduchu než je třeba pro dokonalé spálení paliva. Výsledkem je zhoršení spalování a tomu odpovídající zvýšení množství plynu potřebného pro získání požadovaného množství tepla.

Závady a havárie plynových kotlů
jsou nepříjemnou záležitostí zvláště v chladném období, kdy na provozu plynového kotle a vytápění závisí obyvatelnost vytápěného objektu. Těmto závadám lze předcházet pravidelným servisem především právě v období, kdy plynový kotel není v provozu a vytíženost servisních organizací je nižší (březen – srpen).

Výměna a montáž plynových kotlů

Pro správnou a bezpečnou funkci plynového kotle je nutné, aby jeho instalaci provedl kvalifikovaný instalatér. Montáž plynových kotlů zahrnuje několik úkonů jako propojení rozvodů plynu, vody a topení, které vyžadují odbornost i zkušenosti.

Co zahrnuje výměna (montáž) plynového kotle?

 • odstranění starého kotle z provozu 
 • demontáž starého spotřebiče
 • usazení nového spotřebiče
 • připojení plynu, topné a užitkové vody
 • připojení do elektřiny
 • napuštění topného systému vhodnou vodou, případně chemicky upravenou v souladu s ČSN a podmínkami výrobců
 • montáž prostorového termostatu

Při výměně kotle je nutné zajistit revizi kouřovodu. Pokud kouřovod ve stávající podobě nevyhoví, je nutné počítat s úpravou – vyvložkování, či kompletně nové odkouření – dle typu nového kotle. V uvedené problematice Vám poradí kominík, nebo kontaktujte nás!

Důležité otázky spojené s výměnou kotle:

Výměna odkouření
Při výměně kotlů v provedení turbo, či komín za kondenzační bude nutné vyměnit celé odkouření, neboť pro kondenzační kotle je dodáváno speciální provedení se spalinovou trubkou z plastu odolávající kondenzátu. Jednoduché to bude u vodorovného odkouření procházející např. jen obvodovou stěnou, jinde to může být obtížnější.

U společných komínů v bytových domech jen všechny stejné spotřebiče
Další problematickou záležitostí jsou společné, tzv. LAS komíny pro napojení více turbo kotlů v různých podlažích od různých uživatelů do jednoho komínového průduchu. Zde se nesmí kombinovat kotle s rozdílnou technologií (kondenzační – nekondenzační). Z toho vyplývá, že všechny kotle napojené na tento komínový systém musí zůstat nekondenzační nebo být kompletně vyměněny za kotle kondenzační. V těchto případech se dá předpokládat, že kompletní výměna bude narážet na dohodu všech majitelů jednotlivých bytových jednotek.

Odvod kondenzátu
Další nezbytný požadavek při přechodu z nekondenzačního kotle na kondenzační je zajištění odvodu kondenzátu vznikajícího při kondenzaci spalin s nutností napojení na kanalizaci. Při běžném provozu kotle vznikne několik litrů kondenzátu denně. Ve většině případů tedy bude výměna nekondenzačního kotle spojená se stavebními pracemi při napojování na stávající rozvody kanalizace. V případech, kdy nebude technicky možné napojit kotel přímo na kanalizaci, bude nutná instalace čerpadla pro odvod kondenzátu.

Zajistíme Vám záruční a pozáruční péči o Váš spotřebič!

Našim zákazníkům nabízíme nejen výměnu či dodávku topného systému, ale také záruční a pozáruční péči. Ta je velmi důležitá pro zachování funkčnosti a výkonu systému. Nechejte nás pečovat o Váš komfort. Kontaktujte náš servis.