Kontroly a montáž detektorů plynu

  1. Kontrola detektorů zemního plynu
  2. Kontrola detektorů oxidu uhelnatého
  3. Instalace detektorů úniku

Servis a kalibraci mohou vykonávat jen kvalifikované osoby, pověřené výrobcem.
Opravy detektoru provádí výrobce nebo jím pověřená servisní firma.


Kalibrace přístroje je v podstatě nastavení signalizačních mezí, při nichž přístroj začne automaticky signalizovat. Kalibrace se provádí pomocí kalibrační směsi plynu (plyn + vzduch) stejného druhu a koncentrace, jako je plyn, který se má zjišťovat. Je to proces, kdy se do paměti přístroje ukládá referenční hodnota signálu senzoru úměrná druhu plynu a jeho koncentraci. Počáteční kalibraci přístroje provádí výrobce po zahoření senzoru při teplotě 20 ±2 °C a při relativní vlhkosti 60 ±5%. Kalibraci přístroje je nutno provést po jeho instalaci za provozních podmínek s ohledem na teplotu a vlhkost a pak kalibrace provádět pravidelně jednou ročně. Před provedením kalibrace je nutno zajistit, aby přístroj byl v činnosti několik dní a před kalibrací zajistit ventilaci prostoru k dosažení čistého vzduchu. Kalibrace se provádí připravenou kalibrační směsí s ověřeným složením v tlakové láhvi.