Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

Tlakové nádoby stabilní jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru obsahují stlačenou látku. Touto látkou může být nejen vzduch nebo pára, ale také jiné nebezpečné látky. Médium obsahuje energii, která je obvykle využívaná k vykonávání práce.

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

Nabídka revizí:

Druhy revizí tlakových nádob stabilních a jejich lhůty dle ČSN 690012:
Výchozí revize TNS:
u nových TNS - před uvedením do provozu,
u rekonstruovaných TNS - před opětovným uvedením do provozu,
u TNS u nichž došlo ke změně použití či k přemístění.
Provozní revize TNS:
první provozní revize - do 14 dnů od zahájení provozu TNS,
periodické provozní revize - 1 x ročně (u zásobníků LPG a chladících zařízení 1 x za 2 roky)
Vnitřní revize TNS:
1 x za 5 let,
před rekonstrukcí a po ní,
byla - li TNS mimo provoz více než 2 roky, to znamená před opětovným uvedením do provozu,
po každém přemístění nádoby,
při sezonním provozu - před započetím další sezony,
před změnou pracovního media, nebo při trvale zhoršeném jejím stavu,
byla - li nádoba nuceně odstavena - havarijní stav.
Zkouška těsnosti:
po každé vnitřní revizi,
je-li potřeba bližšího určení místa netěsnosti,
po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku.
Tlaková zkouška TNS:
minimálně 1 x za 9 let od předchozí - u zásobníků na LPG 1 x za 12 let,
po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,
po provozní přestávce delší než dva roky - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
po přemístění nádoby - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS.

Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Druh činnosti na tlakových nádobách stabilních: Termín:
výchozí revize TNS před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1x za rok
vnitřní revize TNS 1x za 5 let
zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS 1x za 3 roky

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Nabízíme možnost zajištění správného vedení dokumentace podle platných právních předpisů:

  • vystavení pověřovacích listin pro pracovníky zodpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních
    (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.),
  • vystavení pověřovacích listin pro obsluhy tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 2.),
  • vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha čl. 3. písm. j.),
  • sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol,
  • zajištění popř. vyhotovení duplikátů pasportů tlakových nádob.

Nabízíme možnost konzultace ohledně provozování tlakových nádob, závad a jejich odstraňování.

Nabízíme vyškolení a přezkoušení obsluh tlakových nádob stabilních