Školení odborných profesí

Povinnost školit zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Naše firma provádí následující odborná školení:

  1. školení obsluh plynových zařízení
  2. školení obsluh tlakových nádob stabilních
  3. školní elektrikářů - vyhlášky 50/1978 Sb.
  4. školení topičů nízkotlakých kotelen