Školení topičů nízkotlakých kotelen

Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Provádíme školení topičů, podle druhu kotelny a podle druhu paliva
Druh kotelny:
teplovodní,
parní,
kapalná.
Druh paliva:
pevné,
kapalné,
plynné.

Opakované školení topičů se provádí 1x za 5 let.
Opakované školení topičů na plynná paliva se provádí 1x za 3 roky.

Zkoušky topičů:

 1. Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči:
  • starší 18 let,
  • tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,
  • kteří absolvovali praktický zácvik.
 2. Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.
 3. Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.
 4. O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.

Provozovatel nízkotlakých kotelen je povinen:

 • zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,
 • provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,
 • zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
 • dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
 • zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen "topiči"),
 • zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
 • zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,
 • zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,
 • označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,
 • odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,
 • zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,
 • uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let.

Topiči jsou povinni:

 • udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,
 • dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,
 • neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu,
 • trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
 • při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,
 • neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),
 • podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,
 • zapisovat do provozního deníku patřičné údaje.