Čištění, montáž, revize a kontroly komínů

 1. Vložkování komínů
 2. Montáž nových komínů
 3. Čištění komínů
 4. Revize komínů
 5. Kontrola spalinových cest

Zajišťujeme veškeré kominické práce dle zákona č. 320/2015:

 • Čištění spalinových cest
 • Kontrola spalinových cest
 • Revize spalinových cest
 • Výpočet spalinových cest
 • Prohlídka spalinových cest kamerou

V případě provádění kominických prací je potřeba mít zajištěn přístup ke:

 • komínu nad střechou (v případě čištění a kontroly ústím komínu)
 • komínovým dvířkám
 • kouřovodu.

Poučení o postupu při zjištění nedostatků při čištění nebo kontrole spalinové cesty:
Rádi bychom Vás informovali o některých nových povinnostech, které nám od 01. 01. 2016 ukládá zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (oboje ve znění pozdějších předpisů):

§ 46 Postup při zjištění nedostatků:
Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.
§ 76a:
(2) Oprávněné osobě nebo reviznímu technikovi spalinových cest, který v rozporu s § 46 neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč.