Revize plynových zařízení

Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka revizí:

Nabídka revizní činnosti plynových zařízení je následující:
revize a zkoušky plynového zařízení,
výchozí revize plynového zařízení,
provozní revize plynového zařízení,
kontroly plynového zařízení,
zpracování harmonogramu revizí, kontrol a vedení technické  dokumentace.
 Dle Vašich požadavků dále provedeme, případně zajistíme: 
montáž a opravy plynových zařízení,
odstranění závad zjištěných při revizích a kontrolách,
montáž a servis plynových spotřebičů,
poradenskou činnost v oblasti plynárenství.

Revize a zkoušky plynových zařízení provádíme v tomto rozsahu:

C:  zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

 • zdroj plynu: bez omezení,
 • médium: propan, butan a jejich směsi 

F:   zařízení pro rozvod plynů:

domovní a průmyslové plynovody         

 • materiál: ocel, měď, PE,
 • médium: zemní plyn

NTL, STL a VTL plynovody                 

 • materiál: ocel, měď, PE
 • médium: propan, butan a jejich směsi

G:  zařízení pro spotřebu plynu spalováním

 • spotřebiče bez omezení druhu a výkonu
 • médium: plynná paliva.

Výchozí revize 

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

Pro bezproblémové provedení výchozí revize, prosím, připravte:

 • projektovou dokumentaci revidovaného zařízení,
 • montážní deník,
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení,
 • záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče.

Provozní revize

Provozní revize se provádějí v intervalech ne delších než 3 roky podle ČSN 38 6405. V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, se provádí kontrola plynového zařízení. Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Pro provedení provozní revize si prosím připravte:

 • zprávu o výchozí revizi,
 • zprávu o poslední provozní revizi,
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení,
 • záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče.

Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Druh kontrol a revizí plynových zařízení: Termín:
výchozí revize a tlaková zkouška PZ před uvedením do provozu
provozní revize PZ 1x za 3 roky
kontrola PZ 1x za rok
přezkoušení obsluhy PZ 1x za 3 roky

Poznámka: v roce provedení provozní revize plynového zařízení se kontrola plynového zařízení neprovádí.

Provádíme také kontroly plynových spotřebičů:

Jedná se o následující služby, týkající se plynových spotřebičů:
montáž a opravy plynových spotřebičů,
autorizované měření plynových spotřebičů,
dodání veškerých kotlů,
dodání plynových spotřebičů,
revize komínů,
školení topičů.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Naše firma Vám bezplatně zodpoví případné dotazy k této problematice.

Informace, které by se Vám mohli hodit:

Za bezpečný provoz plynového zařízení zodpovídá jeho uživatel. Podle zákona č. 458/2000 Sb. má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy s oprávněním pro tyto práce.

Dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úsporné spotřebě energie.

Používejte každý plynový spotřebič jen k tomu účelu, k němuž je určen. Je např. velmi nebezpečné používat plynový sporák nebo pečicí troubu k přitápění místnosti!

Každé spalování potřebuje vzduch. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu. Dbejte vždy na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič, jehož spaliny unikají do ovzduší např. plynový sporák).

Pamatujte vždy na to, že zemní plyn může vytvářet se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, intenzívním třením nebo i od silně rozpálených ploch. Dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů.

Víte, že i sebemenším neodborným zásahem do spotřebiče automaticky ztrácíte záruku?

Víte, že při případné nehodě způsobené plynovým spotřebičem (požár, výbuch) a zjištění, že bylo se spotřebičem kdykoli předtím neodborně manipulováno, nebude s největší pravděpodobností nehoda uznána pojišťovnou a veškeré náklady budete hradit sami?