Školení obsluh tlakových nádob

Tlakové nádoby podle normy ČSN 69 0012 smí obsluhovat osoby řádně zaučené a zaškolené, které získají osvědčení k obsluze tlakové nádoby stabilní.

Provádíme následující školení:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění.

Obsluha musí splňovat následující požadavky:

  • starší 18 let,
  • zdravotně způsobilý,
  • prokazatelně proškolený a přezkoušený z předpisů k provozu tlakových nádob a příslušných zařízení.

Zápis o zkoušce potvrdí podpisem revizní technik nebo proškolená osoba zodpovědná za provoz a zaměstnanec pověřený obsluhou nádob. Provozovatel musí zajistit přezkoušení zaměstnanců nejméně jedenkrát za tři roky.

Záznam musí být uložen u provozovatele zařízení, kopie záznamu u příslušného odborného pracovníka na úseku BOZP, pokud to není stanoveno jinak například ve  vnitřním předpise organizace. Bližší podrobnosti se stanoví místním provozně bezpečnostním předpisem.